Some Bengali Muslims also take part in the festivities. backstop             n.      a thing placed at the rear of something as a barrier or support the Bar         n.     lawyers collectively ; a particular court of law [ කට වහර ] අමාරු හෝ අපහසු තත්ත්වයක් ; කෙනෙකුගේ පාලනයට නතුවීමක් [ ඉන්දියානු ] වංක හෝ ප්‍රතිපත්ති නැති අයෙක් රහසේ කරන [125] While in Delhi, the first community Durga puja was organised near Kashmiri Gate by a group of expatriate Bengalis, in 1910, a year before Delhi was declared the capital of British India. ළදරුවා ; ලමා ගති ඇත්තා ; ළාබාල සතා ; [ කට වහර ] තුරුණු හිතවතිය ; තමාගේ නිපැයුම , සාධනය හෝ මෙහෙයුම දෙමාපියන් නොමැති විට ළමයින් බලා ගන්නවා බාක්ස් වැසියන්ට අදාළ, bas-relief           n.     a method of moulding , carving , or stamping in which the design stands out from the surface , to a greater or lesser extent ආවරණයක් සහිත කුඩා තොටිල්ලක්, bassoon             n.       a bass woodwind instrument of the  oboe family , with a doubled-back tube over four feet long , played with a double reed මාරුවෙන් මාරුවට ; එහාට මෙහාට ; දෙපැත්තට barrel organ              n.       a small pipe organ played by turning a handle , which rotates a cylinder studded with pegs that open the valves to produce a preset tune, formerly much used by street musicians battered        adj. කාඩ් සූදුවක්, bacchanal          n.     a wild and drunken celebration A is for attractive, inside and out R is for righteous, you know when you're right. උදවු කරනවා ; එක පසු එක පෙළ ගැහෙනවා වංචා කරන්නා, ban          n.      an official or legal prohibition ; [ archaic ] a curse ; [ historical ] a sentence of outlawry ; thahanama තල්ලු වී යන අඩ කව වැලි වැටිය, bar chart   [ bar graph ]   n.     a diagram in which the numerical values of variable are represented by the height or length of lines or rectangles of equal width ව්‍යායාම පිණිස බර ඉසිලීමට භාවිතා කරන දණ්ඩ, barber         n.      a person who cuts men’s hair and shaves or trims beards as an occupation ; karanavamiya [13][14][A] Thus, the festival epitomises the victory of good over evil, though it is also in part a harvest festival celebrating the goddess as the motherly power behind all of life and creation. [ රුසියානු ] මහලු කත ; නිකට යටින් බඳින ඉස්කඩ, baby          n.      a very young child ; a very young animal ; a lover or spouse banquette        n.      an upholstered bench along a wall , especially in a restaurant or bar [ භූ විද්‍යාව ] ඉතා ගැඹුරට නෙරා ගිය අග්නේය පාෂාණ ශිඛරය ; නිතලාක්‍රාන්තය, bathos           n.      ( especially in a literary work ) an effect of anticlimax created by an unintentional lapse in mood from the sublime to the trivial or ridiculous ශේෂ පත්‍රය ; අයවැය පත්‍රය, balanitis           n.      [ Medicine ]        inflammation of the glans penis Human translations with examples: dislike, ayaw ana, confidence, you do not, he is studyin, do not you like. bat           v.      ( of a sports team or player ) take the role of hitting rather than throwing the ball කිපෙනසුලු, badminton         n.     a game with rackets in which a shuttle cock is hit back and forth across a net of or at the back of something ; from or relating to the past banana skin          n.     the skin of a banana , especially when  peeled off and discarded බැසුන් නළාවක් හඬවන්නා, bast                   n.        fibrous material from a plant , in particular the inner bark of a tree such as the lime , used as fibre in matting or cord වාදක කණ්ඩායමක් සදහා වූ ආවරණය කළ එළිමහන් වේදිකාව, bandura        n.     a Ukrainian stringed instrument resembling a large asymmetrical lute with many strings held vertically and plucked like a zither පල නොගන්නා ; වඳ ; නිසරු ; පාළු ; නිෂ්ඵල barter                   n.        the action or system of bartering ; vinimaya English. badlands     Plural noun    extensive tracts of heavily eroded , uncultivable land with little vegetation ලීයේ හෝ ගලේ මඳක් නෙරා එන ලෙසට කරන කැටයමක් ; පේකඩ නෙළීම ; උන්නත කැටයම, bass          n.       a singer with a bass voice ; the lowest adult male singing voice ; a bass guitar or double bass ; the low-frequency output of a radio or audio system , corresponding to the bass in music baker           n.     a person who makes bread and cakes , especially as a trade baronetage         n.      baronets collectively ; an annotated list of baronets අවාසිදායක [ Botany ]     ( of growth or development ) downwards towards the base or point of attachment පසුබටතාව ; පසුගාමීත්වය පැලහීමට පෙර මස් මත අතුරන බේකන් තීරු Rupam dehi, Jayam dehi, Yasho dehi, diswo jahi... Shubho Mahalaya! made with the back of the hand facing in the direction of movement { බාධකයක් , ඇවුරුමක් , රැකවරණයක් , සවියක් හා අවියක් ලෙස යොදන } පොල්ලක් ; දණ්ඩක් ; ජනෙල් කූරු ; වර්ණ ආලෝක තීරුවක් ; ගංමෝයක හෝ වරායක හරස් වැටිය ; අවන්හලක කවුන්ටරය ; තැබෑරුමක බිම මේසය හෝ විකුණන ස්ථානය ; උසාවියක චූදිතයා පෙනී සිටින ස්ථානය පිට පිට පහරදීමෙන් තුවාල වුණු ; ( යමක් පරණ වීම හෝ පාවිච්චිය නිසා ) ගෙවී ගිය ගුළා කරාමයක බෝලය, ballista    [ Plural : balliste / ballistas ]      n.    a catapult used in ancient warfare for hurling large stones ( නැවක් හෝ බෝට්ටුවක් ) නැවියන් රහිතව කුලියට ගත්, barefaced        adj. MyMemory is the world's largest Translation Memory. [16][17] Durga puja coincides with Navaratri and Dussehra celebrations observed by other traditions of Hinduism,[18] in which the Ram lila dance-drama is enacted, celebrating the victory of Rama against Ravana, and effigies of Ravana are burnt.[19][20]. තහනම ; වැළකුම ; [ ඓතිහාසික ] පිටුවහල් කිරීම ; [ පැරණි වහර ] ශාප කිරීම අපැහැදිලි දෙඬුම ; කන් දෙඩවිල්ල ; දුරකථනයේදී ඇසෙන පසුබිම් හඬ ; බිලිඳු බස් දීම මුද්‍රා නාට්‍ය ශිල්පියකුගේ රැගුමක්බඳු සුමුදු ඟා ශෝභාවමත් විශිෂ්ට, Bangla         n.      the Bengali language නිරාවරණය කරනවා ; නිරුවත් කරනවා ; අනාවරණය කරනවා, bareback       adj . [41], The significance of Durga and other goddesses in Hindu culture is stated to have increased after Islamicate armies conquered regions of the Indian subcontinent. bar none            with no exceptions ආහාරයට ගන්නා මිරිදිය හා කරදිය මසුන් වර්ග කීපයක්, basset    [ basset hound ]      n.     a sturdy hunting dog of a breed with a long body , short legs , and long drooping ears bald eagle         n.      a white-headed North American eagle that includes fish among its prey [47] The shlokas and mantras praise the divinity of the goddess; according to the shlokas Durga is omnipresent as the embodiment of power, nourishment, memory, forbearance, faith, forgiveness, intellect, wealth, emotions, desires, beauty, satisfaction, righteousness, fulfillment and peace. බවුතීස්මය baronet          n.      a member of the lowest hereditary titled British order , with the status of a commoner but able to use the prefix ” Sir “ If you were just a garbage-man, you were chief garbage-man. barrack-room lawyer        n.      a person who likes to give authoritative-sounding opinions on subjects in which they are not qualified , especially legal matters  backfire          n.       a mistimed explosion in the cylinder or exhaust of a vehicle or engine [2][147], Beyond south Asia, Durga puja is organised by Bengali communities in the United States of America. Include glossaries of technical terms from medicine, science, law, engineering, accounts, arts and many other sources. [ පද්‍ය ]     නැව හෝ බෝට්ටුව, barker           n.     a tout at an auction , sideshow , who calls out to passers-by to attract custom